Polityka prywatności - Marsel

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna Marsel Sp. z o.o. w Goleniowie ul. I Brygady legionów 13

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie w sprawie ochrony danych) oświadczamy, że administratorem Pani/Pana danych w
odniesieniu do danych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych
wskazanych prze ten podmiot jako osoby do kontaktu/realizacji umów/uzgodnienia ofert itp. jest
Marsel Sp. z o.o. w Goleniowie.
Poniżej informujemy Państwa o sposobie i celu, w jaki, przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej
jako „dane”), a także o przysługujących Państwu Prawach związanych z ochrona danych.

 1. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować:
 1. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
  Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO będą przetwarzane prze Marsel Sp. z o.o. w
  Goleniowie w celu:
 1. Odbiorcy danych
  Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie wiązało się to z
  koniecznością wynikającą z realizacji umowy/zamówienia/porozumienia.
  Dane osobowe ujawniamy wyłącznie organom finansowym, agencjom państwowym lub organom
  publicznym, na żądanie oraz w zakresie przewidzianym prawem, a także prawnikom w przypadku
  sporów.
  Dane osobowe w rozumieniu art.4 ust. 1 RODO nie będą przekazywane do państw trzecich
  (poza EOG).
 2. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO będą przechowywane minimum 10 lat od daty
  wprowadzenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres
  przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia
  ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 3. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu
  do ich treści oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
  wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Podanie danych osobowych w rozumieniu art.4 ust.1 RODO jest dobrowolne ale niezbędne do
  zawarcia umowy z Marsel Sp. z o.o. w Goleniowie, odmowa podania danych skutkuje niemożnością
  zawarcia umowy/porozumienia/zamówienia. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania danych może skutkować rozwiązaniem umowy/porozumienia/zamówienia itp. z winy
  kontrahenta.
  W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
  Każda osoba, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do
  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  Źródłem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO są dane podane bezpośrednio przez
  podmiot zainteresowany ( kontrahenta/potencjalnego kontrahenta).
 4. W oparciu o dane osobowe, Marsel Sp. z o.o. w Goleniowie nie będzie podejmowała
  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.